Andre oppdrag / prosjekt og vår kompetanse

Her får du et oversikt over noen systemer vi har utviklet, samt oppgaver og prosjekt vi har jobbet med (både gjennom Atrida og i stillinger vi har hatt opp igjennom i andre virksomheter). Dette viser noe av vår erfaring, kompetanse og hvilken type virksomheter vi har jobbet med og for. Samtidig ser du hva vi kan bidra med av kompetanse og løsninger i Din virksomhet.


Statistikk og analyse

 • Siden tidlig 2000-tallet har vi jobbet med et stort antall ulike verktøy og databaser, samt utviklet egne løsninger for statistikk og analyse (datainnsamling/dataimport, bearbeiding og vasking av data, struktur og analyse – til presentasjon m.m.).
 • Vi har via Atrida (for kunder), men også i andre stillinger hatt ansvaret for webanalyse og nettstatistikk med verktøy som Webtrends, Siteimprove og Google Analytics. I tillegg har det vært mange andre prosjekt som har involvert databaser som MS SQL server, Oracle, MySQL m.fl.
 • Spørreundersøkelser og kartlegginger (rettet mot innbyggere, tjenestemottakere/pasienter, ansatte, studenter m.m.) – alt fra A-Å.
 • Kartlegging av kostnader og oversikter.
 • 360° lederevaluering inkl. datainnsamling, analyse og rapport.
 • Konkurrent- og markedsanalyser
 • Hotjar – et verktøy brukt i en rekke testpanel med deltakere som utfører ulike oppdrag. Her gjøres analyser i ettertid gjennom å se på brukeropptak og heatmaps (såkalte varmekart). Spørreundersøkelser er også en viktig del av dette arbeidet. Målet er da å få en oversikt over hvordan brukerne bruker løsningene og hva som bør forbedres.

Systemer vi har utviklet og satt opp

 • Utviklet egen løsning for spørreundersøkelser, og oppsett av flere via andre løsninger, som blant annet Questback.
 • Utviklet løsning for 360° lederevaluering.
 • Nettvakten – en varslingstjeneste vi tilbyr kunder for å få varsel om nedetid på systemer (egenutviklet løsning).
 • Nettsider (ved bruk av eZ publish, Atrida CMS, Joomla, Acos CMS, WordPress m.fl.) og nettbutikker.
 • Vi har utviklet kompetanseweb hvor ansatte kan registrere sin kompetanse, ledere kan foreta uttrekk og få oversikt, og nye kurs og informasjon kan markedsføres overfor de ansatte.
 • Omregningstabell for opioider til orale morfinekvivalenter (OMEQ) – utviklet som ansatt i Helfo.
 • Webapplikasjon for Helsetjenestens Veiledningssenter (800helse) – utviklet som ansatt i Helfo. I bruk av alle ansatte i veiledningstjenesten.
 • Oppdragssystem (hvilke oppdrag er kommet inn, fra hvilke kunder, hva er status på oppdragene, hva er kommentarene fra kunder etc.).
 • Tidfordelingssystem (hva bruker ansatte tiden sin til – og hva kan forbedres og effektiviseres).
 • Besøksregistreringssystem (få oversikt over hvem som kommer på besøk og hvem som har vært på besøk).
 • Quizbots og leadbots.
 • CV-bot og jobbsøknadsbot.
 • Veileder for velferdsteknologi (hva er egnet og nyttig for ulike brukere).
 • Kalkulator for utregning av lønnsomhet ved bruk av digitalt tilsyn.
 • App for personer med dysleksi (øvelser med ord).

Andre typer oppdrag og prosjekter

 • Anskaffelsesprosesser generelt.
 • Arbeidsprosesser: Forenkle, effektivisere og digitalisere – gjennom forslag til nye løsninger – og prosessen fram til innføring, daglig bruk og evaluering.
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner (for større nettsider/CMS-løsninger, Call Center-løsninger, systemer innenfor helse – som elektronisk legemiddelsystem, selvbetjeningsløsninger på helsenorge.no m.fl.).
 • Utarbeidelse av en rekke brukerveiledninger og videoveiledninger (innen flere fagområder).
 • Internkontroll og utarbeidelse av rutiner.
 • Systemforvaltning og koordinering mellom kunde, leverandører og andre samarbeidspartnere.
 • Integrasjoner og API (sikre funksjonalitet og gevinster ved å få systemer til å snakke sammen).
 • Brukertester og andre tester relatert til sikkerhet, tekniske aspekter, SEO, universell utforming m.m. (blant andre selvbetjeningsløsninger på helsenorge.no).
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) innen et stort antall områder med hovedfokus på systemer innen helse, velferdsteknologi, refusjoner og feilutbetalinger (risikovurderinger for plan, analyse og kontroll), sikkerhet, bygg m.m.
 • Gevinstkartlegginger.

Prosjektkoordinering og prosjektledelse (et lite utvalg)

 • Kartlegging og dokumentasjon av systemer (systemoversikter): Oversikt over integrasjoner, data som lagres og behandles, databehandleravtaler, kostnader, gjennomføring av ROS-analyser, vurdering av sikkerhet m.m. – inkl. dokumentere tiltak innenfor personvern og informasjonssikkerhet, og andre tiltak som må gjøres etter gjennomføring av ROS-analyser.
 • Innføring av videoløsninger til bruk for administrative møter, pasientkonsultasjoner, tverrfaglig samhandling, opplæring m.m.
 • Prosjektledelse og teknisk ansvar:
  • Anskaffelse og innføring av Call Center.
  • Anskaffelse av elektronisk legemiddelsystem.
  • Anskaffelse, innføring og drift av CMS-løsning for OsloMet (Høgskolen i Oslo).
  • Anskaffelse og innføring av div. e-læringssystemer.
  • Innføring av intranettløsninger.
  • Videreutvikling og forbedringer av en rekke fagapplikasjoner.
  • ROS-analyse av Microsoft 365 og Teams (innen helse).
  • Etablering av infrastruktur, nettverk og IKT-utstyr på div. kontorer (ved nybygg, flyttinger og endringer).
  • Innføring og endringer av selvbetjeningsløsninger på helsenorge.no
  • Innføring av mer effektive måter å jobbe på gjennom digitalisering av skjema og dataflyt (ved bruk av skjemaløsninger som Acos Interact, KS Svar Ut / KS Svar Inn, filsluser mellom ulike soner m.m.).
  • Brukertesting og teknisk testing har alltid vært en del av prosjektene, og vi har omfattende kompetanse og erfaring på dette området.

Nettkurs og e-bøker

 • Utviklet kursportal for nettkurs. Denne brukes i dag av flere.
 • Utviklet en digital løsning som gjør det enkelt å lage e-bøker, hvor leserne får en veldig god leseopplevelse via mobil, PC eller nettbrett.
 • Oppsett av e-læringskurs via Junglemap og Didac.
 • Vi har laget nettkurs til våre egne kursportaler, men også for andre virksomheter.
 • Vi har publisert flere av våre egne digitale bøker, samt bistått andre.